Spoločnosť MARKETING POST Vám ponúka najefektívnejší možný spôsob distribúcie propagačných, marketingových alebo informačných materiálov.

DOSTANEME VÁS DO SCHRÁNOK

Neadresné doručovanie priamo do poštových schránok sa odporúča hlavne spoločnostiam, ktoré distribúcie využívajú ako predajný nástroj a priamo z letákov získavajú nových zákazníkov a predovšetkým im záleží na kvalite a efektivite distribúcie. Tento spôsob je taktiež veľmi vhodný pre menšie formáty letákov alebo pre spoločnosti, ktoré využívajú tento spôsob reklamy príležitostne a chcú, aby si obyvatelia ich leták našli v schránke a určite sa o ich ponuke dozvedeli – nakoľko by mohli tieto letáky v schránkach na reklamu alebo v stojanoch prehliadnuť.

V záujme zachovania nadštandardnej kvality roznášky, nedoručujeme do jednej schránky viac ako 3 materiály súčasne. Zároveň nedoručujeme letáky navzájom si konkurujúcich firiem, čím by sa efektivita kampane znížila.

Efektivitu je možné stimulovať uvedením kupónu na letáku s limitovanou platnosťou (iba tento týždeň, do vypredania zásob), akciou, zľavou, produkt alebo služba zdarma či prezentáciou najatraktívnejšej ponuky, tovaru alebo služieb a využitím pútavých grafických a textových prvkov.

Ak sa v prípade špecifickej cieľovej skupiny plošným rozsevom letákov nedá dosiahnuť požadované efektivita, do distribúcie aplikujeme efektívne metódy geomarketingu a zvolíme lokality s prevahou určitej cieľovej skupiny obyvateľstva (kúpnej sily) podľa ekonomických, sociálnych alebo demografických charakteristík – napríklad prevaha ľudí s vyššími príjmami, študentov, seniorov, rodín s deťmi, novostavieb, bytov bez rekonštrukcie… Výsledkom je priame oslovenie vybranej cieľovej skupiny.

 

Výhody, ktoré ponúkame:

  • vieme cieliť na vybrané skupiny ľudí (napr. máme presný zoznam novostavieb a vieme materiály doručiť iba tam)
  • všetci naši doručovatelia sú pred začatím práce teoreticky aj prakticky zaškolení v teréne
  • kontrola pomocou GPS zariadenia u doručovateľov pri distribúciach do RD
  • automaticky k neadresnému doručovaniu ponúkame službu pripnutia letáku na nástenky v bytových domoch, pričom leták je ešte niekoľko týždňov na očiach
  • doručujeme maximálne 3 materiály naraz (čím predchádzame preplneniu schránok, vkladaniu letákov do seba). Takto ešte viac zvyšujeme efektivitu

 

Kontrola kvality

Náš kontrolný systém kvality doručovania sme zostavili tak, aby Vám garantoval kvalitu distribúcie v maximálnej možnej miere. Skladá sa z nižšie uvedených 5 stupňov:

 

Stupeň č. 1 – KONTROLÓRI

Každý doručovateľ počas distribúcie presne eviduje vchody, ktoré doručil a počet letákov doručených v každom vchode. Ihneď po ukončení doručovania je povinný SMS alebo e-mailom oznámiť ukončenie distribúcie a poslať súpis doručených vchodov. Následne na miesto vyšleme kontrolóra (area managera) pre danú oblasť, ktorý taktiež značí či vchody boli alebo neboli roznesené. Tento zoznam nám doručovateľ aj kontrolór zašlú elektronicky ešte v deň ukončenia doručovania. Kontrolóri sa vždy vysielajú na iné rajóny, aby náhodou neprišlo k dohodám medzi doručovateľmi a kontrolórmi.

 

Stupeň č. 2 – HLAVNÝ KONTROLÓR

V našej centrále tieto dva zoznamy porovnáme a na miesta, ktoré sa nezhodujú (napr. doručovateľ zaznačí, že vchod doručil, ale kontrolór zaznačí, že vchod nebol doručený) sa vysiela hlavný kontrolór (controlling manager), ktorý situáciu preverí. Hlavný kontrolór má okrem vyhodnotenia náhodných vchodov za úlohu aj náhodne sledovať prácu kontrolórov.

 

Stupeň č. 3 – TELEFONICKÁ KONTROLA

Telefonicky kontaktujeme členov domácností v náhodne vybraných vchodoch, v ktorých si klient nechal urobiť distribúciu a informujeme sa, či si daný leták našli v schránke alebo či letáky dostávajú pravidelne. Tieto výsledky tiež porovnávame so zoznamami od našich kontrolórov.

 

Stupeň č. 4 – SPOLOČNÁ KONTROLA S KLIENTOM

Pri tejto kontrole sa klient na vlastné oči presvedčí, že letáky, ktoré si dal distribuovať cez našu spoločnosť, boli naozaj fyzicky doručené iba do poštových schránok domácností. Kontrolu vykonáva klient spolu s povereným zamestnancom našej spoločnosti. Výsledok kontroly sa písomne zaznamenáva na ďalšie vyhodnotenie.

 

Stupeň č. 5 – GPS KONTROLA

Našich doručovateľov sme vybavili najnovšími GPS zariadeniami. Tie sledujú celý priebeh doručovania, ako aj trasu, ktorú doručovateľ prešiel (využíva sa pri distribúcii do RD).

 

Bonus

Klient má navyše možnosť počas celého priebehu distribúcie, v ktorýkoľvek deň vykonať vlastnú kontrolu. Je to možné z toho dôvodu, že každému klientovi každý deň počas distribúcie posielame e-mailom správu o priebehu a aktuálnom stave doručovania – tzv. report. Uvádzame v ňom zoznam ulíc a vchodov, v ktorých boli v daný deň doručené letáky a informáciu o počte doručených letákov v daný deň. Klient si môže overiť u známych, priateľov či kolegov v lokalite, v ktorej prebieha roznáška – či si našli v schránke leták.

    Napíšte nám